Inga Puriņa, speciāli Dienai

Tendence atteik­ties no veselībai kaitīgās sadzīves ķīmijas un pāriet uz dabiskiem, videi un veselībai draudzī­giem līdzekļiem ir mūsdie­nīga. Kā pēc iespējas harmoniskāk dzīvot, saudzējot pašiem sevi un vidi, ir jautā­jums, kas jāuzdod, domājot arī par tik dabisku un absolūti nepieciešamu lietu kā tualete. Mūsdienīga var būt arī sausā tualete.

Nabadzība vai ekoloģija?

Sausā tualete nav vienlī­dzības zīme nabadzībai, jo mājiņu var padarīt estētis­ku un smakas var novērst. Daudziem šķiet, ka vienkār­šāk dabiskās vajadzības bū­tu noskalot un aizmirst, bet vai ērtības ir saskaņā ar da­bu? Kas notiek tālāk ar šo atšķaidīto masu?

Pasaulē daudzi izglītoti cilvēki jautājumu par sau­sajām jeb ekoloģiskajām tualetēm mēģina aktualizēt. Asociācijas Lauku ceļotājs Eiropas Komisijas Life prog­rammas vides konsultante Sandra Urtāne stāsta, ka vislabāko pieredzi un pado­mus iespējams iegūt no Ziemeļvalstu kaimiņiem, kuri šo tēmu risina jau ga­dus piecdesmit. Pirms gada Somijas pilsētā Tamperē ti­ka rīkota pirmā starptautis­kā konference par sausajām tualetēm Dry Toilets 2003.

Skandināvi cenšas veici­nāt izpratni par to, ka cilvē­ka izkārnījumi nav nekas nedabisks. Labāk tos ar ne­lielu piepūli pārvērst videi pieņemamā veidā, nevis pavirši novadīt ūdeņos. Va­saras mājās un vasarnīcās ierīkotās sausās tualetes li­kušas uz šo izaicinājumu skatīties ar izdomu un veidot racionālu iznākumu — visbiežāk kompostu, kuru veiksmīgi izmanto augsnes auglības celšanai.

S.Urtāne uzsver, ka pa­reizi aprīkota un uz ekolo­ģiskiem principiem veidota sausā tualete ir viens no rā­dītājiem mūsu attieksmei pret nākotni. Katru reizi ūdens tualetē tiek izmantoti vismaz 6 litri dzerama ūdens, padomju laika tver­tnes patērē pat līdz 12 lit­riem.

Biotualetes.

Sauso tualeti var meista­rot pats, var iegādāties biotualešu podus, virsmas un tvertnes jau rūpnieciski vei­dotas. Latvijā piedāvājums ir diezgan skops, bet, iz­mantojot internetu, šādu produktu var pasūtīt no kai­miņvalstīm. Ja sauso tualeti būvē pats, tad vislabāk to būvēt mazliet augstāk par zemes līmeni, jo tā būs vieglāk izņemt gatavo kom­postu. Optimālas sausās tualetes izbūvei būs nepie­ciešama hermētiska tver­tne, sēžamdaļa ar vāku, ventilācijas caurule un jumtiņš ventilācijas cauru­lei, kā arī caurule un atse­višķa, apmēram 25 l liela tvertne urīna savākšanai.

Tualetē parasti tiek pare­dzēta vieta ari kūdras vai skaidu tvertnei. Kūdra, skai­das vai papīrs palīdz veido­ties kompostam. Namiņā parasti novieto ari nelielu ūdens rezervuāru un ziepes roku mazgāšanai.

Komposts.

Ja jūsmājās jau ir sausā tualete, bet tās klātbūtne traucē ar smaku un neestē­tisko iekšējo izskatu, mēģi­niet situāciju uzlabot ar da­biskajām baktērijām. Neat­karīgi no tehnoloģiskā risi­nājuma parasti izkārnījumu masa jāpārvērš kompostā, tātad — videi draudzīgā vei­dā, kuru var lietot ogu krū­mu, augļu koku vai zāliena mēslošanai. Šim mērķim iz­manto dažādas dabiskās baktērijas. Galvenais, ar ko jātiek galā, kompostējot iz­kārnījumus, ir patogēnie mikroorganismi. Gaisā, ūdenī un augsnē nonākušie patogēnie mikroorganismi var izraisīt visdažādākās slimības. Tikai augsta tempe­ratūra — vismaz 60°C — iznīcina šos mikroorganismus un veido videi un cilvēkam nekaitīgu kompostu. Komposts neveidojas dienas laikā. Baktērijas šo procesu paātrina, bet kompostu iesaka izturēt vismaz gadu.

Lai atvieglotu komposta veidošanu un mazinātu smaku, sausajās tualetēs urīnu un fekālijas iesaka at­šķirt. Tualete, kas darbojas pēc separācijas principa, veidota tā, lai urīns un fe­kālijas nokļūtu atsevišķos nodalījumos. Fekālijas var apkaisīt ar zāģu skaidām, kūdru vai sasmalcinātu pa­pīru. Tas nodrošina tuale­tes tvertni sausu un tīka­māku acij. Pievienotās da­biskās baktērijas gādās par nepatīkamās smakas izzu­šanu.

Bioloģiskie sanitārie līdzekļi.

Bioloģisko līdzekļu sau­sajām tualetēm sastāvā iz­mantoti tikai dabiskie mikroorganismi, tāpēc tā ir kvalitatīva alternatīva ķīmi­jai.

SIA Ubervilla ražo biolo­ģisko atsārņošanas līdzekli Primus-A. Līdzeklis samazi­na fekāliju sākotnējo masu un likvidē smaku. Biodezodorants Primus paredzēts smirdošo molekulu iznīci­nāšanai. Tā sastāvā ir enzīmi, kuri pēc izsmidzināša­nas vēl ilgstoši iedarbojas uz smaku izraisošām organis­kām vielām un sadala tās.